Galeria

Moje Fotki

porzednie następne

porzednie następne
Nazwa zdjęcia:

FB_IMG_16314361942026530.jpg

Data dodania: 12 września 2021
Ocena: Oceń Jako Pierwszy Oceń:
Tagi: rodzaju, wszelkiego, szkół, placówka, niepubliczna, tam, działa, odrestaurowany, jest, dziś, miejsce, malownicze, piękne, osobiscie, byłem, mi­ro­wem, zos­ta­ła, naz­wa­na, ta, re­zy­den­cja, cza­sem, miesz­kań­ców, jej, po­cho­dze­nia, miej­sce, uwa­gi, z, wiel­kim, ksią­żu, ro­do­wej, oni, roz­po­czę­li, wie­ku, xvi, ko­niec, któ­rej, dla, przy­czy­ną, bez­poś­red­nią, by­ło, praw­do­po­dob­nie, co, miesz­kań­com, kom­for­tu, od­po­wied­nie­go, za­pew­nia­ją­cym, nie, cha­rak­ter, mi­li­tar­ny, kon­struk­cję, przes­ta­rza­łą, wzglę­du, ze, ale, ob­ron­ne, wa­lo­ry, świet­ne, wpraw­dzie, po­sia­da­ją­cym, mi­rów, zam­ku, ju­raj­skim, na, wcześ­niej, za­miesz­ki­wa­ła, mysz­kow­skich, ro­dzi­na, mysz­kow­ski, piotr, rów­nież, bra­ta­nek, kon­ty­nu­o­wał, in­wes­ty­cję, śmier­ci, je­go, po, a, piotr, wspom­nia­ny, był, fun­da­to­rem, guc­cie­go, san­ti, flo­ren­cji, z, ar­chi­tek­ta, kró­lew­skie­go, nad­zo­rem, pod, i, pla­nów, we­dług, 1585-95, la­tach, pro­wa­dzo­no, re­zy­den­cji, bu­do­wę, da­wi­do­we, psal­my, swo­je, za­de­dy­ko­wał, po­e­ta, słyn­ny, któ­re­mu, ko­cha­now­skie­go, ja­na, przy­ja­cie­la, mysz­kow­skie­go, pio­tra, kra­kow­skie­go, bis­ku­pa, ini­cja­ty­wę, pry­wat­ną, sta­no­wił, ksią­żu, za­mek, e­ne­san­so­wy, wielkim, książu, w, mirów, zamek, Oddanych głosów: 0
Autor: sladamiwloczykija
Link :
Kod HTML :